Informace o zpracování osobních údajů žáků a zástupců. Střednědobý výhled hospodaření na roky 2020 - 2022 Školní řád, řád školní družiny Formuláře ke stažení Rozpočet školy na rok 2020 Žádost o ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření školy Směrnice ředitele školy o hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Dokumenty ke stažení

Směrnice ředitele školy o hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

                  Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13         

 

Směrnice stanovující postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roklu 2019/2020

V Praze dne 4. 5. 2020

Vypracoval:

Jiří Trunda, ředitel školy

Schválil:

Jiří Trunda, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

Působnost

učitelé/učitelky

Pedagogická rada projednala dne

neprojednala

Č. j.:     643/2020

Účinnost od 4. 5. 2020

Spisový znak: A 10

Skartační znak:    S

Změny:

Číslo:               Datum:             Změna:                                                             Provedl:

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tato směrnice reaguje na situaci, ke které došlo vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky spočívající v uzavření škol a zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol při vzdělávání nebo studiu.
  2. Tato směrnice je nástrojem implementace vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 211 ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.
 2. Postavení ustanovení této směrnice

Pokud jsou ve vzájemném rozporu, mají ustanovení této směrnice ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 přednost před platnými pravidly pro hodnocení žáků, které jsou součástí školního řádu Základní školy, Praha 2, Vratislavova 13.

 1. Základní principy hodnocení žáků
  1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
  2. V průběhu výuky se hodnotící pedagog soustřeďuje na poskytování zpětné vazby.
  3. Klasifikace na vysvědčení bude maximálně zohledňovat výrazně diferencované podmínky pro vzdělávání žáků.
  4. Problematické situace budou řešeny ve prospěch žáků.
 2. Postup při průběžném hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech během uzavření škol a vzdělávání na dálku.
  1. Hlavním cílem hodnocení je podpora žáků.
  2. Žákům je poskytována srozumitelná zpětná vazba, jejímž cílem je motivovat je k práci s chybou, ke zdůraznění toho, co je v probíraném tématu podstatné a tím podpořit jejich učení.
  3. Pokud je použita klasifikace, je vhodně doplněna slovním komentářem, aby byla zajištěna srozumitelnost a žák věděl, na co se dále soustředit.
  4. Významnou položkou hodnocení žáků jsou kompetence potřebné k učení se.
 3. Rozsah učiva
  1. Ve stávající situaci učitelé neusilují o naplnění kompletního obsahu svých školního vzdělávacího programu (ŠVP) za každou cenu, ale soustřeďují se na nejdůležitější hlavní výstupy ŠVP.
  2. Dosažení výstupů je podporováno zejména procvičováním.
  3. Cílené procvičování a upevňování výstupů na dálku je podporováno průběžným formativním hodnocením.  
 4. Postup při závěrečném hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení
  1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok.
  2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
   1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
   2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
   3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
   4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

  1. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit:
   1. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
   2. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
   3. četbu související se zadanými úkoly;
   4. portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat
   5. výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
   6. zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.
  2. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nebude důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 
  3. Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“. 
  4. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách, tedy do 11. března 2020.
 1. Opravné zkoušky a opakování ročníku
  1. Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku.
  2. Možnost žádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona) není dotčena.
  3. Termín přezkoušení by byl v souladu s ustanovením školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem žáka.
  4. Konání i hodnocení zkoušky (zejména u vzdělávání podle § 38 nebo 41 školského zákona) nebo komisionálního přezkoušení ve smyslu vyhlášky č. 48/2005 Sb. není dotčeno.
  5. V případě zkoušky nebo komisionálního přezkoušení tedy lze ve všech ročnících dospět ke všem stupňům hodnocení podle vyhlášky č. 48/2005 Sb.  
 2. Uzavření hodnocení za druhé pololetí v náhradním termínu
  1. V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel stanovených vyhláškou č. 211/2020, je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září školního roku 2020/2021.
  2. Předmětem hodnocení v náhradním termínu může být vzdělávací obsah pouze za období do 10. března 2020 a podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020.
  3. Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce 2. pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.
  4. Zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.
 3. Postup do vyššího ročníku
  1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku.
  2. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

 

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13
  Základní škola
  Vratislavova 13
  128 00 Praha 2 - Vyšehrad
 • Kancelář školy: +420 222 523 392

Napište nám

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně studia na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
Jméno*:
Příjmení*:
Váš email*:
Vaše otázky, připomínky*:
Opište prosím text z obrázku*:
komunikuji se serverem, čekejte prosím
* takto označená pole jsou povinná